nazov plast2

História PLASTu na území Slovenska

1919 - 1929

Prvý oddiel ukrajinského skautingu vznikol na území prvej Československej republiky v roku 1921 v Užhorode na vtedajšej Podkarpatskej Rusi. V regióne súčasného Prešovského kraja vznikol oddiel ukrajinských skautov na vtedajšej meštianskej škole a učiteľskom seminári v Prešove v roku 1928. Vtedajšia československá vláda sa s nevôľou pozerala na zvyšujúce sa národnostné sebauvedomenie Rusínov - Ukrajincov na Podkarpatskej Rusi a v regióne severovýchodného Slovenska, kde v tom čase pôsobilo množstvo ukrajinských emigrantov, ktorí utiekli pred komunistickými represáliami. Okrem neustálych policajných razií, zabavovania ukrajinskej literatúry a nátlaku na miestne úrady, nebolo výnimkou ani nútené vyhostenie niektorých emigrantov. V roku 1929 musel napríklad Československo nútene opustiť jeden z najvýznamnejších činovníkov vtedajšieho PLASTu Leonid Bačynskyj.

Táto nepriaznivá situácia sa odzrkadľuje aj na absolútnom nedostatku historickej dokumentácie o činnosti ukrajinského skautingu, najmä v oblasti Prešova a severovýchodu Slovenska. Historicky je doložené, že 70 členný oddiel pod vedením profesora Ioana Kizaka existoval v Prešove od roku 1928. Následne vzniklo niekoľko krúžkov ukrajinských skautov aj dedinách a mestečkách severovýchodného Slovenska. Hoci písomná dokumentácia nie je dostatočná ich existenciu potvrdili v 90 - tych rokoch minulého storočia pri obnmovení PLASTu napríklad spisovateľ Ivan Hryc - Duda, gréckokatolícki kňazi Vincent Nagy, Vasiľ Prokipčak či plukovník Andrej Jedinák, ktorý pred pôsobením na Vysokej vojenskej leteckej škole v Košiciach bol dlhé roky učiteľom v Jakubanoch v okrese Stará Ľubovňa. Doba však rozvoju ukrajinského skautingu na severovýchode Slovenska nepriala a pred druhou svetovou vojnou jeho činnosť postupne upadala.

Od prípravného výboru po prijatie do KUSO

Po t. zv. „Nežnej revolúcii" v Československu v roku 1989 a po zmene totalitného režimu na demokratický, vznikla potreba vytvorenia mládežníckych organizácií na národnostnom princípe, ktoré boli zlikvidované v Československu v roku 1949 nastolením komunistického režimu a boli nútené sa spojiť s celoštátnou mládežníckou organizáciou na internacionálnych princípoch podľa vzoru sovietskeho Komsomolu.

Z iniciatívy študentov Igora Dovhoviča a Mariana Kovaľa 19. 12. 1990 bola vypracovaná výzva pod názvom „Deklarácia prípravného výboru mládežníckej organizácie Rusínov - Ukrajincov", odvolávajúc sa na bohaté tradície činnosti ukrajinských mládežníckych organizácii v Československej republiky v rokoch 1921-1939 a následne v rokoch 1945-1948.

Deklarácia informovala ukrajinskú mládež a širokú verejnosť Československa o nutnosti založenia mládežníckej organizácie pre ukrajinskú mládež Československa. Začiatkom roku 1991, z iniciatívy Levka Dovhoviča a Pavla Durkota, bol vytvorený Prípravný výbor (PV) v zložení: Pavol Durkot - predseda, Ivan Kravec - podpredseda, Sergej Pančák, Svjatoslav Dovhovič a Igor Dovhovič členovia PV, JUDr. Olena Dovhovičová - konzultant pre vypracovanie Štatútu. PV vypracoval Štatút novej organizácie na národnostnom princípe. Tento bol na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky (MV SR) zamietnutý s odôvodnením, že činnosť mládežníckych organizácií na národnostnom princípe, podľa jestvujúcich zákonov SR, nie je možné zaregistrovať.

V roku 1990 bol prijatý zákon o možnosti obnovenia činnosti a registrácie mládežníckych organizácii, ktoré vyvíjali činnosť v Československu v rokoch 1920-1939. PV využil túto možnosť a dal zaregistrovať Štatút obnovenej ukrajinskej skautskej mládežníckej organizácie Plast, ktorá vznikla na Podkarpatskej Rusi (terajšia Zakarpatská obl. Ukrajiny) v roku 1921 a následne v Prešove v roku 1928 a pôsobila na Slovensku do roku 1939. Štatút obnovenej organizácie Plast bol zaregistrovaný na MV SR dňa 25. 05. 1991 pod číslom VVS/1-900/90-3536.

28. 09. 1991 sa uskutočnil v Prešove ustanovujúci zjazd skautskej organizácie Plast za účasti 68 delegátov a hostí. Bol zvolený Ústredný výbor Plastu v tomto zložení: Levko Dovhovič z Košíc - predseda, Pavol Durkot z Prešova - podpredseda, členovia- Igor Dovhovič a Ludvig Šoltes z Košíc, Kopčák Bohdan a Beáta Begeniová z Prešova, neskôr do výboru bola kooptovaná JUDr. Helena Dovhovičová - ekonóm Plastu. Za členov kontrolno-revíznej komisie boli zvolení: Anna Kocúrová z Bardejova - predseda, PhDr. Mária Rybáková z Bratislavy - podpredseda, Mária Hanková z Košíc - členka.

V októbri 1991 na svetovej Konferencii ukrajinských skautských organizácii (KUSO) v New Yorku mládežnícka organizácia Plast Československa, spolu s organizáciami Plast Poľska a Ukrajiny, bola prijatá za riadneho člena KUSO ako 9 krajina sveta. V tom čase členmi KUSO už boli: Argentína, Amerika, Anglicko, Austrália, Kanada a Nemecko.

Prvý letný tábor mládeže sa uskutočnil ešte pred ustanovujúcim zjazdom v dňoch 13-21. 07. 1991 v Mikovej, v rodnej dedine rodičov významného svetového umelca pop-artu Andy Warhola, za účasti 72 ukrajinských detí a mládeže. Hlavnými organizátormi bola rodina Dohovičovcov z Košíc v spolupráci s Máriou Rybákovou z Bratislavy, Máriou Leškovou-Lacovou zo Svidníka, Jánom Bačom st. a Jaroslavom Hospodárom z Košíc. Sponzorom stretnutia bol Ukrajinský spevácky zbor Karpaty z Košíc.

Aktívne roky 1992 - 2008

Od roku 1992 jednotliví členovia mládežníckej organizácie Plast z Košíc a Prešova vystupovali pravidelne v programoch slávnostných koncertov ukrajinského zboru Karpaty z Košíc ako recitátori básní ukrajinských klasikov, a to v Budapešti, v Ostrave, v Prahe, vo Viedni, na Slovensku a na Ukrajine. V lete 1999 pomáhali pri organizačnom zabezpečovaní 10 dňovej regionálnej Konferencie svetovej federácie ukrajinských ženských organizácii, ktorá sa uskutočnila v regióne východného Slovenska. V novembri 1999 počas osláv jubilejného 50. výročia činnosti Európskeho kongresu Ukrajincov (1949-1999), ktoré sa uskutočnili v Košiciach na Slovensku. Pri organizovaní XIV. ročníkov Medzinárodného festivalu duchovných piesni východného obradu a pri organizovaní 17 Novoročných plesov a 6 Novoročných koncertov podľa Juliánskeho kalendára. Píše aj o bohatej činnosti bratislavského oddielu Plastu a o niekoľkoročnom pôsobení ukrajinskej nedeľnej školy.

Na záver svojho príspevku autor konštatuje, že bez finančnej podpory kompetentných inštitúcii na Slovensku a bez pomoci ukrajinských organizácii v zahraničí a na Ukrajine, pokračovanie činnosti skautskej mládežníckej organizácie Plast na Slovensku zanikne. A ďalej sa pýta: „Je potrebné organizovať letné tábory a Letné školy ukrajinistiky za situácie, keď národnostné školstvo Rusínov-Ukrajincov na Slovensku skoro neexistuje? Dôsledok takéhoto stavu - budúce generácie nebudú poznať ani históriu, ani tradície svojich predkov, ani jazyk národnostnej menšiny Rusínov-Ukrajincov, čo znamená úplnú asimiláciu Rusínov-Ukrajincov a zánik tisícročnej kultúry pôvodného obyvateľstva v regióne východného Slovenska.

 

 


Copyright © 2014. All Rights Reserved.

PLAST 2014