nazov plast2

PLAST na Slovensku jubiluje

jahodna foto mal28. septembra 2016 uplynulo 25 rokov od obnovenia činnosti mládežníckej organizácie PLAST na Slovensku. Považujeme za nevyhnutné pripomenúť, kto stál, po takzvanej „nežnej“ revolúcii v roku 1989 v Československu, pri iniciatíve založiť samostatnú mládežnícku organizáciu pre ukrajinskú mládež, vtedy ešte Československa.

Igor Dohovič a Marián Kovaľ 19. decembra 1990 zverejnili „Deklaráciu prípravného výboru mládežníckej organizácie Rusínov-Ukrajincov“ a rozoslali ju na ukrajinské ustanovizne a školy. Deklarácia bola podnetom pre vznik prípravného výboru na obnovu ukrajinských mládežníckych organizácií PLAST prípadne Zväzu mládeže Karpát (ZMK).

Na začiatku roka 1991 vzniká v Prešove z iniciatívy Pavla Durkota a Levka Dohoviča prípravný výbor v zložení: Pavol Durkot – predseda, Ivan Kravec – podpredseda, Sergej Pančák, Svjatoslav a Igor Dohovičovci – členovia a Helena Dohovičová ako právny poradca pre prípravu štatútu mládežníckej organizácie PLAST na registráciu na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky. MV SR zaregistrovalo Štatút obnovenej organizácie PLAST 22. mája 1991 pod číslom VVS/1-900/90-3536.

A tak sa 28. septembra 1991 v prešovskom Ruskom dome uskutočnil ustanovujúci Zjazd mládežníckej organizácie PLAST, vtedy v ešte spoločnej Československej republike. Delegáti na ňom zvolili riadiace orgány organizácie v tomto zložení – Levko Dohovič – predseda „Krajovoji Plastovoji Orhanizaciji“ (KPO – republiková organizácia PLASTu), Pavol Durkot – podpredseda, Igor Dohovič – výchovný sektor, Bohdan Kopčák – sekretár, Helena Dohovičová – pokladník, Ludvík Šoltýs – člen a predstaviteľom za Českú republiku bol poverený Marko Berezovskyj. Zvolený bol aj kontrolný orgán – „Krajova Plastova Rada“ (KPR) v zložení Anna Kocúrová – predseda, Mária Rybáková – podpredseda a Mária Hanková – člen.

Mládežnícka organizácia PLAST nemala v začiatkoch svojej činnosti žiadnu podporu od štátnych orgánov, ktoré zodpovedali za financovanie potrieb národnostných menšín, ale podpory sa jej nedostalo ani od oficiálnych ukrajinských ustanovizní na Slovensku. A tak najväčším problémom bolo zabezpečenie finančných zdrojov pre prácu s mládežou. Celých 15 rokov sa vedenie PLASTu usilovalo získavať finančnú podporu od Ukrajincov v Československu a v zahraničí, od rôznych nadácií a zahraničných ukrajinských organizácií. Systematickú finančnú podporu prostredníctvom projektov zo strany príslušných štátnych orgánov možno datovať od roku 2006.

Od roku 1991 do roku 2016 sa uskutočnilo 21 medzinárodných letných táborov, ktorýсh súčasťou bolo 19 Letných škôl ukrajinistiky (LŠU). Uskutočnilo sa aj 34 krátkodobých letných a zimných, aj zahraničných, stretnutí. Na týchto sa spolu s vedúcimi a lektormi LŠU zúčastnilo 2404 účastníkov vrátane 209 zahraničných z Ukrajiny, Rakúska, USA, Nemecka, Poľska, Srbska, Chorvátska a Česka. Z tohto počtu bolo 2 112 detí a mladých ľudí a 290 vedúcich a lektorov. S malými prestávkami pracujú krúžky PLASTu a nedeľné školy ukrajinistiky v Bratislave, Košiciach a Prešove. PLAST bol hlavným organizátorom medzinárodného euro projektu s názvom „Iniciatíva mladých migrantov pre miestne komunity“ (Young Immigrant’s initiatives for local communities), na ktorom sa zúčastnili zástupcovia z ôsmich krajín Európy – Slovenska, Gruzínska, Talianska, Moldavska, Nemecka, Nórska, Srbska a Ukrajiny. Zástupcovia PLASTu boli účastníkmi podobných stretnutí v Belgicku, Bulharsku, Grécku, Dánsku, Taliansku a na Ukrajine.

Hlavným cieľom LŠU je odovzdať účastníkom základné informácie z histórie, literatúry, kultúry nášho národa od najstarších dôb až po súčasnosť. Zoznámiť ich s významnými historickými, vedeckými a spoločensko-kultúrnymi predstaviteľmi nielen z Ukrajiny ako takej, ale aj z regiónu Prešova a severovýchodného Slovenska. A zoznámiť ich s piesňovým bohatstvom, tradíciami a zvykmi ukrajinského národa – jednoducho povedané – zobudiť v mládeži hrdosť na bohaté tradície nášho národa, aby sa necítila menejcenná, pretože ukrajinský národ má jednoznačne oveľa staršiu históriu a bohatšiu kultúru v porovnaní s niektorými svojimi susedmi. Nemenej dôležitou úlohou je naučiť najmenších čítať a písať azbukou, pretože cyrilika sa už na školách takmer nevyučuje.

Oslavy výročia PLASTu sa uskutočnili v tohtoročnom letnom tábore a LŠU „Karpaty 2016“. Jubileum sa stalo aj príležitosťou pre zorganizovanie táboru podľa pravidiel skautingu, teda táboru v stanoch v prírode s poľnou kuchyňou, s programom, ktorý zahŕňal otvorenie a uzavretie každého dňa so vztyčovaním a spúšťaním vlajok, spievanie hymny zakarpatských plastunov a s dennými aktivitami zosúladenými s pravidlami PLASTu pre táborenie v prírode. Iniciátormi týždenného tábora „Jahodná 2016“ boli starší plastuni Michal Janko z Košíc – Pereša, Bohdan Dohovič z Košíc a Martin Ňachaj z Ruskej Novej Vsi. Zúčastnili sa ho aj ďalší dlhoroční aktívni členovia PLASTu Diana Barnová z Humenného, Bibiana Bujdošová z Chotče, Peter Buben z Jedlinky, Alexander Gajdoš a Denis Zjatyk z Medzilaboriec, Dávid Janko z Košíc – Pereša a Branko Dohovič z Košíc.

Sumarizujúc činnosť republikovej organizácie PLASTu je nevyhnutné povedať aj to, že vedenie PLASTu na Slovensku si plne uvedomuje, že práca s ukrajinskou mládežou nie je systematická a nezodpovedá aktuálnym potrebám a stavu ukrajinskej národnostnej menšiny na Slovensku. Stretnutia mládeže v obmedzenom počte, jedenkrát či viackrát ročne, sú veľmi málo pre intenzívnu národno-výchovnú prácu.

Napriek tomu možno výsledky činnosti mládežníckej organizácie PLAST považovať za významný úspech, okrem iného aj preto, lebo z účastníkov predchádzajúcich letných táborov vyrástlo veľa aktívnych členov PLASTu, ktorí dnes pracujú v jeho vedení a ktorí sú schopní samostatne pracovať s účastníkmi táborov v pozícii vedúcich a pripravovať program letných táborov a ďalších stretnutí. Pozitívom je určite aj to, že vo viac ako 100 obciach a mestečkách Slovenska aj zahraničia, mladí ľudia a ich rodičia vedia, že na Slovensku existuje ukrajinská mládežnícka organizácia PLAST, ktorá v rámci svojich možností organizuje letné a zimné stretnutia a školy ukrajinistiky a tým sa snaží aspoň čiastočne zachovať zvyšky národnej identity pôvodného ukrajinsko-rusínskeho obyvateľstva severovýchodného Slovenska.

Pri príležitosti jubilejného roka činnosti PLASTu na Slovensku je potrebné oceniť a poďakovať sa všetkým, ktorí od vzniku až do súčasnosti v organizácii aktívne pôsobia: Helene, Svjatoslavovi a Igorovi Dohovičovcom z Košíc, Márii Rybákovej z Bratislavy a Márii Lacovej zo Svidníka. Úprimné poďakovanie treba vysloviť aj starším plastunom, ktorí sú dlhoročnými členmi vedenia: Xénii Rybákovej z Bratislavy, Romanovi Dohovičovi z Košíc a súčasným členom vedenia Michaele a Jurajovi Mušinkovcom a Martinovi Ňachajovi z Ruskej Novej Vsi, Oxane Hospodárovej z Košíc, Jaroslave Hrinkovej z Hunkoviec, Gabrielovi Čipákovi zo Svetlíc, ktorí sa aktívne podieľajú na organizácii letných táborov a všetkých stretnutí našej mládeže výlučne ako dobrovoľníci, obetujúc na tieto aktivity svoj voľný čas a dovolenky a samozrejme všetkým súčasným vedúcim v táboroch – Inne Rodovyč a Marine Smykalo z Košíc, Ivete Ihnátkovej zo Strihoviec, Miroslave Tančákovej z Pčolinného, Kataríne Rozumyk a Matúšovi Pronerovi z Prešova, Vladimíre Šakovej a Petrovi Zjatikovi z Medzilaboriec, Oľge Kutkovej a Markiánovi Kovalíkovi z Bratislavy, Pavlovi Gajdošovi z Habury, ale aj tým, ktorí boli dlhé roky členmi táborového vedenia a v súčasnosti už kvôli pracovným povinnostiam nemôžu byť priamymi účastníkmi stretnutí mládeže.

Mládežnícka organizácia PLAST je riadnym členom Európskeho kongresu Ukrajincov a Svetového kongresu ukrajinských mládežníckych organizácií (SKUMO), ktorý v tomto roku organizoval Fórum ukrajinskej mládeže diaspóry „Vinnica 2016“, na ktorom bol delegátom za PLAST zo Slovenska Martin Ňachaj.

Podmienky na prácu s ukrajinskou mládežou na Slovensku sú čím ďalej tým zložitejšie, ale neostáva iné, len veriť, že mládežnícka organizácia PLAST aj v ďalších rokoch, s aktívnou pomocou starších plastunov, bude pokračovať v príprave a organizácii tradičných podujatí a členovia PLASTu z radov viacnásobných účastníkov táborov budú mať chuť rozširovať činnosť organizácie formou nových foriem v spolupráci s ukrajinskými mládežníckymi organizáciami celého sveta.

Čo dodať na záver? Kým nebudú zo strany kompetentných orgánov vytvorené zodpovedajúce podmienky pre prácu s ukrajinskou mládežou, kým my všetci, ktorým aspoň trochu záleží na tom, aby národnostná menšina Rusínov-Ukrajincov nezmizla zo stránok histórie na Slovensku, nepriložíme svoj diel, stratí sa aj tých niekoľko pozitívnych výsledkov, ktoré dosiahol PLAST v priebehu 25 rokov svojej činnosti.

Levko Dohovič, predseda PLASTu


Copyright © 2014. All Rights Reserved.

PLAST 2014